Kontrakt

Proszę o zapoznanie się z zasadami, które stanowią kontrakt obowiązujący w trakcie trwania terapii:

 1. Pracuję tylko z osobami przychodzącymi z własnej inicjatywy i z własnej woli.
 2. Proces terapii poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym.
 3. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty.
 4. Obowiązuje mnie zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich (w tym rodziny). Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.
 5. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), udostępniam tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
 6. Podjęcie się uczestnictwa w psychoterapii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe czasowe zaostrzenie objawów, obniżenie nastroju, co może spowodować przejściowe pogorszenie funkcjonowania pacjenta. W takim wypadku wskazane jest kontynuowanie psychoterapii oraz informowanie psychoterapeuty o aktualnym stanie psychofizycznym.
 7. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. W trakcie superwizji dbam o anonimowość swoich pacjentów.
 8. Spóźnienia – w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 9. Odwołanie sesji przez SMS/telefonicznie/portal Znany lekarz:
  a) Jeśli pacjent nie odwoła sesji na 24 godziny przed jej terminem, zobowiązany jest do opłacenia pełnej kwoty.
  b) Odwołanie sesji najpóźniej 24 godzin wcześniej zwalnia z opłaty za sesję.
 10. Dwukrotne opuszczenie sesji, jedna po drugiej, bez wcześniejszego uprzedzenia, jest równoznaczne z rezygnacją z terapii.